O FIRMIE BIP

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance

prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.

Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Trzcianka, zgodnie z uchwałami nr XVII/167/99 i XVII/168/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21.11.1999 r.

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000057944 w IX Wydziale Gospodarczym KRS w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda.

Spółka posiada NIP 763-18-67-781; REGON 570869914
Gmina Trzcianka jest jedynym udziałowcem w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance i posiada 100% udziałów. Posiada 83 559 udziałów po 500 zł każdy. Łączna wartość kapitału udziałowego wynosi 41 779 500 zł.

Zakład Inżynierii Komunalnej posiada rzeczowe aktywa trwałe o łącznej wartości bilansowej na dzień 31.12.2014 r. 40.277,2 tys. zł. Przeważającą większość stanowią budynki i budowle (93,5%).
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. nie posiada własnego zaplecza biurowo-warsztatowego. Pomieszczenia biurowo-socjalne, garaże dzierżawione są od Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance. Pomieszczenia warsztatowo-socjalne dzierżawione są od Kombud Sp. z o.o.
Spółka posiadała na 31.12.2014 środki trwałe używane na podstawie umów leasingu operacyjnego o łącznej wartości 280,1 tys. zł. Dzierżawione oraz używane na podstawie umów leasingu środki trwałe są ujęte w ewidencji pozabilansowej.

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco: Prezes Zarządu sprawował bezpośredni nadzór nad pracą:

1. głównego księgowego,
2. specjalisty ds. płacowo-kadrowych,
3. głównego specjalisty ds. technicznych,
4. kierownika ds. wodociągów i kanalizacji,
5. kierownika oczyszczalni ścieków.

Zakres działania na poszczególnych stanowiskach określają:

– dla Prezesa Zarządu – Regulamin pracy oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki ZIK Sp. z o.o.,
– dla pozostałych komórek organizacyjnych – zakres czynności dla osób kierujących samodzielnie komórką organizacyjną.

Przedmiot działalności Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.:

1. produkcji i uzdatnianie wody,
2. usług rozprowadzania wody,
3. odbioru i odprowadzania ścieków,
4. wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych,
5. wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów (roboty odpłatne),
6. wydawania warunków technicznych przyłączy, uzgadniania projektów w zakresie wydawanych warunków
7. eksploatacji szaletu publicznego, fontanny.
8. zarządzanie i rekultywacja składowiska odpadów.


Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Gmina Trzcianka, a uprawnienia Zgromadzenia Wspólników w Spółce wykonuje Burmistrz Trzcianki.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Krzysztof Wojciech Jaworski – Burmistrz Trzcianki

Rada Nadzorcza
Witold Putyrski – Przewodniczący
Piotr Birula – Wiceprzewodniczący
Aleksandra Stasiłowicz – Sekretarz

Zarząd
Marek Władysław Kupś – Prezes Zarządu

Prokurent
Przemysław Szymański

Budynek ZIK
Zakłąd Inzynierii Komunalnej
Pompy do wody
Odprowadzanie scieków
Budynek w Trzciance
Zbiorniki wodne
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: 67 216 83 08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. 67 216 30 15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl