O FIRMIE BIP

COVID 19 – ZMIANY W ZASADACH OBSŁUGI KLIENTA 
ZAKŁADU INŻYNIERII KOMUNALNEJ Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W TRZCIANCE.

 

Szanowni Mieszkańcy.

W związku z wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym oraz wprowadzeniem przez Rząd RP kolejnych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Zarząd Zakładu Inżynierii Komunalnej
sp. z o.o. informuje, że z dniem 09 listopada 2020 roku, do odwołania – ograniczamy bezpośrednią obsługę interesantów poprzez:

  1. Wstrzymanie wpłat gotówkowych i zamknięcie Kasy w siedzibie Spółki.
  2. Wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej będą dostępne na II piętrze przed wejściem do siedziby spółki. Wypełnione należy składać do skrzynki podawczej.
  3. Informacje dotyczące bieżącej działalności będą udzielane wyłącznie drogą telefoniczną w następujących sprawach:
  4. zgłaszanie awarii – tel.: 602 439 591,
  5. podanie stanu wodomierza oraz sprawdzanie aktualnego salda – tel.: 696 091 222,
  6. informacje w sprawach windykacyjnych – tel.: 696 091 222,
  7. informacje w sprawach opinii, warunków technicznych, uzgodnień oraz odbiorów przyłączy i sieci – tel.: 604 420 811.

Mając na uwadze Państwa i nasze bezpieczeństwo, prosimy o załatwianie spraw w  formie elektronicznej lub telefonicznie, a także dokonywanie płatności drogą elektroniczną.

Jednocześnie zachęcamy do rejestracji w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta. Korzystanie z eBOK pozwala na załatwienie wielu spraw bez konieczności wizyty w siedzibie Spółki, można m. in. podać stany wodomierza, przeglądać historię faktur i płatności oraz sprawdzić aktualne saldo.

Wszelkie inne informacje dotyczące bieżącej działalności Spółki będzie można uzyskać pod nr: 668 378 560.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby utrzymać działalność Spółki w pełnym technicznym zakresie.                                                                   

ZARZĄD SPÓŁKI

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance

prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Zarządu Miejskiego Trzcianki Nr Oś 6210/63/02 z dnia 30.08.2002 roku.

Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzciance powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego i utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Trzcianka, zgodnie z uchwałami nr XVII/167/99 i XVII/168/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 21.11.1999 r.

Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000057944 w IX Wydziale Gospodarczym KRS w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda.

Spółka posiada NIP 763-18-67-781; REGON 570869914
Gmina Trzcianka jest jedynym udziałowcem w Zakładzie Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Trzciance i posiada 100% udziałów. Posiada 83 559 udziałów po 500 zł każdy. Łączna wartość kapitału udziałowego wynosi 41 779 500 zł.

Zakład Inżynierii Komunalnej posiada rzeczowe aktywa trwałe o łącznej wartości bilansowej na dzień 31.12.2014 r. 40.277,2 tys. zł. Przeważającą większość stanowią budynki i budowle (93,5%).
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. nie posiada własnego zaplecza biurowo-warsztatowego. Pomieszczenia biurowo-socjalne, garaże dzierżawione są od Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Trzciance. Pomieszczenia warsztatowo-socjalne dzierżawione są od Kombud Sp. z o.o.
Spółka posiadała na 31.12.2014 środki trwałe używane na podstawie umów leasingu operacyjnego o łącznej wartości 280,1 tys. zł. Dzierżawione oraz używane na podstawie umów leasingu środki trwałe są ujęte w ewidencji pozabilansowej.

Struktura organizacyjna przedstawia się następująco: Prezes Zarządu sprawował bezpośredni nadzór nad pracą:

1. głównego księgowego,
2. specjalisty ds. płacowo-kadrowych,
3. głównego specjalisty ds. technicznych,
4. kierownika ds. wodociągów i kanalizacji,
5. kierownika oczyszczalni ścieków.

Zakres działania na poszczególnych stanowiskach określają:

– dla Prezesa Zarządu – Regulamin pracy oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki ZIK Sp. z o.o.,
– dla pozostałych komórek organizacyjnych – zakres czynności dla osób kierujących samodzielnie komórką organizacyjną.

Przedmiot działalności Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.:

1. produkcji i uzdatnianie wody,
2. usług rozprowadzania wody,
3. odbioru i odprowadzania ścieków,
4. wykonywania instalacji wodnokanalizacyjnych,
5. wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów (roboty odpłatne),
6. wydawania warunków technicznych przyłączy, uzgadniania projektów w zakresie wydawanych warunków
7. eksploatacji szaletu publicznego, fontanny.
8. zarządzanie i rekultywacja składowiska odpadów.

Skład Rady Nadzorczej od 31.01.2014 roku – na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Nr 2/2014 z 31.01.2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej:

1. Bożena Niedzwiecka – przewodniczący Rady,
2. Mirosław Bednarczyk – z-ca przewodniczącego Rady,
3. Aleksandra Stasiłowicz – sekretarz.

Zarząd w Spółce jest jednoosobowy. Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2011 z 29.07.2011 r. przedłużono kadencję obecnego Zarządu Spółki w osobie p. Grażyny Wiśniewskiej na okres kolejnych 5 lat. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony był Prezes samodzielnie. Zarząd nie powołał prokurenta.

Dane wprowadził: Przemysław Szymańśki, ostatnia aktualizacja 18.06.2015

Budynek ZIK
Zakłąd Inzynierii Komunalnej
Pompy do wody
Odprowadzanie scieków
Budynek w Trzciance
Zbiorniki wodne
Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 15
64-980 Trzcianka

tel./fax: (67) 216-83-08
zgłaszanie awarii (od 15.00 do 7.00)
tel. (067) 216-30-15

Dział Obsługi Klienta:
dok@zik.trzcianka.com.pl
Sekretariat:
sekretariat@zik.trzcianka.com.pl